Dorota Wierzgała - Prezes Fundacji "RÓWNIK"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORADNICTWA

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania pomocy w ramach działalności Fundacji „Równik” w Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE, zwanego dalej Centrum.
  1. § 14

   1. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach programu dofinansowania. Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronie internetowej Fundacji.
  2.  

   § 13

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2023 roku.
  3. § 12

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).
  5.  

   § 11

  6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udzielonej pomocy psychologicznej.
  7. Decydując się na korzystanie z poradnictwa w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej (projektowej) Fundacji „Równik”, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację.
  8. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
  9. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Równik” z siedzibą w Łochowie, przy ul. Klonowej 8.
  10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania działań odpłatnych fundacji (kontakt telefoniczny i mailowy w celu przekazania informacji na temat porad psychoterapeutycznych, zmianach w dotychczasowym świadczeniu ww. poradnictwa – odwołanie wizyty, przypomnieniu o płatnościach itp.), informacji o celach statutowych, umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Fundacji (jeżeli taką darowiznę zdecyduje się Pan/Pani przekazać), działań nieodpłatnych – projektowych (realizacja projektów miejskich i rządowych, branie udziału w inicjatywach i wydarzeniach w ramach ww. projektów, korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparciowej w ramach projektów itp.).
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
  12. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
  13. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą dany projekt.
  14. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Równik” narusza przepisy Rozporządzenia.
  15. § 10

  16. Centrum zapewnia poufność informacji uzyskanych od podopiecznych.
  17. zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego lub innych osób,
  18. braku możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości pomocy w danej sytuacji.
  19. § 9

  20. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy psychologicznej w przypadku:
  21. składają pisemną deklarację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  22. dokonują wpłaty na rzecz Centrum w wysokości określonej w cenniku.
  23. § 8

  24. Do korzystania z pomocy psychologicznej w Centrum uprawnione są osoby, które:
  25. § 7

  26. Osoby korzystające z pomocy psychologicznej zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Centrum.
  27. § 6

  28. Korzystanie z pomocy psychologicznej w Centrum jest dobrowolne.
  29. Aby korzystać z porad psychologicznych Podopieczny powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 r.ż. zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych.
  30. Konsultacje niestacjonarne udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową i po uprzednim opłaceniu porady na wskazane konto.
  31. § 5

  32. Centrum oferuje pomoc psychologiczną osobom w każdym wieku, niezależnie od ich sytuacji materialnej.
  33. § 4

  34. Pomoc psychologiczna udzielana jest przez psychologów i psychoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
  35. Indywidualna pomoc udzielana zarówno stacjonarnie jak i niestacjonarnie trwa każdorazowo od 45 do 75 minut a czas trwania zajęć grupowych określany jest zgodnie ze specyfiką grupy.
  36. Pomoc w ramach działalności Centrum, udzielana jest: stacjonarnie, telefonicznie, drogą internetową – poprzez komunikatory (Skype i inne) oraz mailowo.
  37. Płatności ratalne za zajęcia grupowe należy regulować zgodnie z harmonogramem wysyłanym do uczestników przed rozpoczęciem cyklu. Wartość rat uwzględnia całość cyklu terapeutycznego i nie ulega zmniejszeniu ze względu na nieobecność uczestnika na spotkaniu grupy, o czym uczestnicy informowani są na pierwszym spotkaniu lub w niniejszym regulaminie. Nieobecność na zajęciach bez rezygnacji z udziału w grupie traktowana jest jako obecność. Rezygnacja z grupy następuje w momencie poinformowania przez podopiecznego pozostałych uczestników. Rezygnacja z grupy następuje zgodnie z regulaminem ustalonym na pierwszym spotkaniu.
  38. Podopieczny ma prawo do rezygnacji bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem spotkania, zarówno stacjonarnego jak i niestacjonarnego. W przeciwnym razie spotkanie zostanie uznane za odbyte i podopieczny poniesie koszty spotkania. Zapis ten nie dotyczy spotkań grupowych
  39. indywidualnych konsultacji psychologicznych,
  40. psychoterapii indywidualnej,
  41. grup wsparcia,
  42. warsztatów rozwoju osobistego,
  43. innych form pomocy, w zależności od potrzeb podopiecznego.
  44. § 3

  45. Pomoc psychologiczna może być udzielana w następujących formach:
  46. § 2

  47. Celem Centrum jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego, zaburzeń psychicznych, przeżywającym trudności w relacjach interpersonalnych lub zawodowych.

Głównym zainteresowaniem jest człowiek, jego rozwój i zdrowie psychiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Koordynator Wolontariatu łączącego pokolenia pod nazwą „Synergia Wieku”. W trakcie realizacji projektów prowadzi zajęcia manualne, ruchowe oraz edukacyjne dla seniorów. Stawiając przy tym na wspomaganie pracy mózgu w celu polepszenia jego pracy. Zafascynowana funkcjonowaniem mózgu oraz serca człowieka. Również zajmuje się pozyskiwaniem grantów edukacyjnych dla Kardiochirurgów z klinik znajdujących się we Wrocławiu oraz Zabrzu. Na co dzień pomaga rodzinom pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, przebywających na OIOM lub w trakcie rehabilitacji – wsparcie w procesie decyzyjnym.

 

„Powstanie CZP „BALANCE” kieruje prosto serca. Sama byłam osobą, która stała po dwóch stronach, czyli tej która kieruje do specjalisty, ale też osobą, która tego wsparcia potrzebowała. Od maja 2022 roku życie ukształtowało mnie jako człowieka, i wiem jak ważne jest zdrowie psychiczne do zrównoważonego funkcjonowania. Zrobię wszystko, aby CZP „BALANCE” było miejscem skoncentrowanym, kompleksowym oraz gotowym na odpowiedzi dla wszystkich pojawiających się potrzeb.” - Paulina.

Posiada wysokie kompetencje menedżerskie jak i wiedzę na temat organizacji pracy, zarządzania zespołem i planowania długoterminowego (od 23 lat prowadzenie działalności gospodarczej, w tym czasie poprzez doświadczenie nabyła umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz planowania, koordynowania i kontrolowania działań w tym znajomość wielu aspektów prawno-finansowych).

Paulina Wierzgała - Kierownik Podmiotu CZP "BALANCE" / Członek Zarządu Fundacji "RÓWNIK"

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

O nas

Doświadczony zespół

 

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze. Nasz zespół specjalistów zapewni najlepsze opiekę.

Twoja terapia

 

Leczenie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i wymogów.

Szybkie terminy

 

Rozumiemy jak ważna jest szybka pomoc dlatego oferujemy szybkie terminy wizyt u naszych specjalistów.

Witaj w naszym Centrum

 

Fundacja działa od 2019 roku z siedzibą w Łochowie i jest fundacją rodzinną. W krótkim, jednak wyjątkowym czasie zdobyła ogromne zaufanie wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. Dzięki udziałowi w dużych, ogólnopolskich programach grantowych, rozbudowała infrastrukturę i stworzyła zaplecze, w tym programowe i kadrowe, do prowadzenia szerokiego wachlarza szkoleń oraz poradnictwa: psychologicznego, prawnego, pielęgniarskiego.

Od 2021 r. Fundacja „równik” zrealizowała projekty:

1. "Pora na Seniora",

2. "Integracja+ - Klub Seniora,

3. "Aktywni Seniorzy",

4. "Równik" - Klub aktywizacji i animacji społeczności lokalnej,

5. "Z ekonomią za pan brat",

7. "Nie-Zależni".

Łącznie w projektach uczestniczyło 141 osób.

Zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy do stworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE oraz jako odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną i psychologiczną.

Chcesz umówić wizytę?

Poznaj naszych specjalistów

Skontaktuj się!

Kontakt